Danish Agro koncernens strategi – Stronger Together

Danish Agro har en vision om at være den foretrukne, største og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen. Det skal sikre, at der skabes størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand.  

Helt konkret kalder vi vores koncernstrategi ”Stronger Together”. Vi tror på, at vi kan skabe de bedste resultater i fællesskab med andre.

 Det betyder, at vi skal være de dygtigste i samarbejde internt i koncernen samt med vores kunder. Og vi skal blive endnu bedre til at udnytte koncernens samlede viden og styrke.  

Strategien tager udgangspunkt i de tendenser, som Danish Agro koncernen ser for landbruget, forbrugere og markedet generelt. Her kan blandt andet nævnes udviklingen imod færre og større landbrug, digitalisering, bæredygtighed, fødevarekrav og nye forretningsmodeller. 

Der er således defineret en række konkrete initiativer, der skal skabe værdi i hverdagen for den moderne landmand. Helt overordnet er der fem gennemgående temaer, som vil være omdrejningspunktet for de strategiske indsatser, der har været i fokus i 2021, og som vil definere de kommende år. 

UDVIKLING, INNOVATION OG SAMARBEJDE  
Vi skal i samarbejde med landmænd og øvrige aktører indrette vores organisation samt udvikle nye produkter, så vi skaber værdi hos vores kunder.  

DIGITALISERING  
Vi skal sikre, at både vores eget digitale setup og de produkter, vi udvikler, skaber umiddelbar værdi på bedrifterne. Samtidig skal vi sikre, at IT-sikkerheden er i top.  

PROTEINER OG PLANTEBASEREDE FØDEVARER  
Vi skal fremtidssikre proteinforsyningen til fødevareproduktion, så den er ansvarlig, og så der løbende udvikles nye produkter. Samtidig skal vi tage del i udviklingen af nye, plantebaserede fødevarer. 

FREMTIDENS MEDARBEJDERE  
Landbruget er en fantastisk branche, og det vil vi gerne tage ansvar for at formidle til fremtidens medarbejdere. Vi skal kunne tiltrække nye, spændende kompetencer, og vi skal udvikle de dygtige medarbejdere, vi allerede har.  

GRØN OMSTILLING  
Vi skal hjælpe landmændene med løsninger og ydelser, så de kan deltage endnu mere aktivt i den grønne omstilling. 

Udvikling, innovation og samarbejde 

Landbruget er i en rivende udvikling, og der sker store forandringer i disse år. Det stiller krav til, at vi konstant formår at forholde os til denne udvikling, så vi kan skabe værdi for den moderne landmand.  

Danish Agro koncernen skal med andre ord udvikle sig, så vi matcher de krav, der bliver stillet til os. Vi skal være innovative, så vi finder nye løsninger til landbrugets udfordringer. Og endelig skal vi via et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder skabe resultater. Udvikling, innovation og samarbejde er således et strategisk fokusområde i koncernen.  

Udviklingen i landbruget gør blandt andet, at vi for færre omkostninger og dermed på en mere effektiv måde skal kunne håndtere de ydelser og produkter, der efterspørges fra landmændene. Vi stræber hele tiden efter at gøre ting smartere, bedre og på nye måder, så vi kan levere det, landmanden efterspørger. Vi stræber med andre ord efter at være innovative og går gerne nye veje i jagten på nye produkter og ydelser.Vi har endvidere fokus på at sikre en så stor distributionskraft overfor leverandører, at vi kan formidle produkter til vores kunder i højest mulig kvalitet og til konkurrencedygtige priser.  

Og endelig skal vi være effektive, så vi står stærkere i den globale konkurrence.  

Fokus på godt og tillidsfuldt samarbejde er et omdrejningspunkt for Danish Agro koncernen. Vores vigtigste fokus er, at der bliver skabt resultater hos landmanden. Det er det, vi er sat i verden for. Det sker kun gennem et tillidsfuldt samarbejde med den enkelte landmand og med de øvrige rådgivere, som landmanden har en relation til. Det betyder, at vi helt konkret stræber mod samarbejder, hvor viden, data og indsigter deles på tværs. Vores medarbejdere skal desuden være i stand til at vise, hvordan de enkelte tiltag gør en forskel på bedriftsniveau. Forudsætningen er uddannelse, specialisering og viden hos vores medarbejdere. Vi har de bedste medarbejdere, og de skal blive endnu bedre.

Digitalisering 

Digitalisering er et strategisk fokusområde for Danish Agro koncernen. Landbrugssektoren befinder sig i en teknologisk udvikling, der går stærkt. Det skaber nye, spændende muligheder for koncernen og for de landmænd, vi samarbejder med.  

Gennem tre digitale fokusområder skal vi sikre, at vi også i fremtiden er en attraktiv samarbejdspartner for landbruget på tværs af selskaberne i koncernen. Disse er: 

  • Digitale værktøjer til landbruget 
  • Digital effektivitet 
  • IT-sikkerhed 

Disse fokusområder danner rammen for de indsatser, vi prioriterer. Vi har i dag en intern digitaliserings-taskforce under ledelse af koncernens IT-direktør, hvor digitale projekter prioriteres, udvikles, modnes og eksekveres.  

DIGITALE VÆRKTØJER TIL LANDBRUGET – TÆNK STORT, START SMÅT  
Gennem udvikling af digitale værktøjer til landbruget ønsker Danish Agro koncernen at tage et aktivt ansvar for at sikre, at digitaliseringens mange muligheder kan gøre en positiv forskel for den enkelte landmand. Vi arbejder aktivt – sammen med landmændene – på at udvikle løsninger, der skaber store fordele på bedriften. Vores strategi er bygget op omkring et mantra – tænk stort, start småt. Vi er meget fokuserede på at indgå samarbejder og investere i virksomheder, der har digitale løsninger.Partnerskaber er vores hovedfokus, og vi prioriterer de projekter, der giver en umiddelbar værdi på bedriften samtidig med, at der er et uforløst større potentiale, der kan arbejdes videre med. Koncernen tilbyder i dag en række digitale løsninger til landmænd og arbejder aktivt med digitaliseringsprojekter indenfor planteavl, grise, kvæg og fjerkræ.  

DIGITAL EFFEKTIVITET  

Et smidigt og effektivt samarbejde med kunder og leverandører er betinget af en digital struktur i Danish Agro koncernen, der understøtter dette. Vi har fokus på, at sikre moderne forretningssystemer, der sikrer fleksibilitet og bedst mulig service og support til de landmænd, vi samarbejder med. 

IT SIKKERHED  

Vi har et stort fokus på IT-sikkerhed, og vi arbejder konstant for at sikre et IT-setup, der bedst beskytter følsomme data og som sikrer en smidig drift. 

Proteiner og plantebaserede fødevarer 

Som grovvarekoncern, der producerer foder og handler råvarer, spiller proteinråvarer en stor rolle i dagligdagen i Danish Agro koncernen.  

Vi har derfor et særskilt ansvar for, at de proteinkilder, vi formidler til landmænd, både kan bidrage til at producere fødevarer i verdensklasse, samtidig med at de er ansvarligt produceret. Det er et stort fokus i koncernen, og et område vi har rykket os betydeligt på det seneste år.  

ANSVARLIG PROTEINIMPORT  
Som international grovvarekoncern stiller vi en række krav til de proteiner, vi importerer. Den største proteinråvare for os er soja. Selvom vi som koncern er en meget lille aktør på sojamarkedet globalt, ønsker vi at være med til at drive udviklingen mod endnu mere ansvarlig proteinproduktion.  

I vores optik er internationalt samarbejde en forudsætning for succes, og vi gik derfor i 2020 via brancheforeningen for danske foderproducenter DAKOFO sammen med vores europæiske kolleger i FEFAC (brancheforeningen for europæiske fodervirksomheder).  

Her fastsatte vi et mål om, at alt soja, der indkøbes i 2025, skal være verificeret ansvarligt og afskovningsfrit. Al handel skal være omfattet af ordninger, som International Trade Center har godkendt, og som lever op til FEFACs retningslinjer for ansvarlig soja.  

Indfasningen frem til 2025 skaber et efterspørgselstræk efter ansvarlig soja og giver mulighed for, at markedet kan indstille sig på kravene. Den er et led i en strategi, der handler om at drive en omstilling mod dokumenteret ansvarlig soja i hele den europæiske foder- og fødevareindustri.

NYE PROTEINKILDER  
Udover at sikre ansvarligheden i eksisterende proteinkilder har vi et stort fokus på udvikling af nye og lokalt producerede proteinkilder. Vi støtter aktivt op om DAKOFOs protein-strategiplan, der blandt andet bygger på FN’s konklusioner, der peger på et øget behov for udvikling af nye proteinkilder.  

Nye proteinkilder skal både være med til at styrke den fremtidige fødevareforsyning samt bidrage til den grønne omstilling, hvor de kan.  

Danish Agro koncernen er aktive indenfor produktion af græsprotein, protein fra havbakterier samt forædling af proteinafgrøder såsom hestebønner, lupiner og ærter.  

PLANTEBASEREDE FØDEVARER  
Der sker en stor udvikling i markedet for plantebaserede fødevarer i disse år. I Danish Agro koncernen ser vi det som et naturligt fokus at være en del af denne udvikling.  

Vi vil gerne være med til at skabe værdi for landmændene gennem nye afgrøder, de kan dyrke, samt produktion af smagfulde fødevarer til forbrugerne og industrien.  

Plantebaserede fødevarer er et strategisk fokuspunkt og går hånd i hånd med vores strategiske fokus på proteiner, hvor der indenfor samme projekter er et kommercielt potentiale i samhandlen med landmænd og som ingredienser til fødevareindustrien.  

Danish Agro er aktive indenfor produktion af fødevarer baseret på hampefrø, hestebønner og ærter.

Fremtidens medarbejdere 

Danish Agro koncernen har i en årrække haft et særligt fokus på at tiltrække og uddanne unge talenter for hermed at sikre fremtidens medarbejdere.  

Dette er blandt andet sket via koncernens Trainee-program, et styrket samarbejde med de landbrugsrelaterede uddannelsesinstitutioner og en øget indsats i forhold til at tilbyde praktikophold for unge under uddannelse. Baggrunden for den styrkede indsats beror grundlæggende på tre parametre:  

  • Skabe stolthed omkring landbrugsbranchen 
  • Tage samfundsansvar og ansvar for de unges uddannelse 
  • Sikre fremtidens medarbejdere og specialister til landbruget og Danish Agro 

I Danish Agro koncernen kigger vi bredt på, hvilke studieretninger der er relevante i forhold til vores forretning.

VÆRDISKABENDE PRAKTIKFORLØB  

I Danish Agro ønsker vi at bidrage til de unges uddannelsesforløb ved blandt andet via praktikforløb at hjælpe dem med at koble teori med praksis. Den teoretiske ballast fra uddannelsesinstitutionerne bliver ved et praktikophold suppleret med en øget faglighed og praktisk viden og erfaring, hvor teorien kan afprøves i praksis.

Samtidig er der i Danish Agro fokus på at tilbyde et læringsrum for praktikanterne, hvor der lyttes til deres ideer og tanker, og hvor vi er tydelige omkring opgaverne og støtter dem i forløbet. Dette kommer positivt tilbage, idet praktikanterne kommer med den nyeste viden fra deres uddannelsessteder, som vi kan koble på vores dagligdag og undersøge, om vi kan arbejde på nye måder og se løsningsmuligheder, der er værdiskabende for os og i sidste ende vores kunder.  

Således kan et inspirerende praktikophold gøre en verden til forskel for både Danish Agro, for vores kunder og for de unge studerende, når det gælder om at sætte kursen for deres uddannelsesforløb og faglige og personlige udvikling. Hvis Danish Agro også i fremtiden skal være den bedste sparringspartner og bidrage til at skabe værdi for landmændene, kræver det, at vi bliver ved med at være attraktiv for unge talenter. Danish Agro skal derfor fortsat være i stand til både at tiltrække og uddanne fremtidens specialister og dermed kunne yde optimal rådgivning for vores kunder i landbruget.

Grøn omstilling 

Landbrugets grønne omstilling er et stort fokusområde for Danish Agro koncernen, og det er en stor opgave for den enkelte landmand at løse.  

I vores bæredygtighedsinitiativer er fokus på at gøre den grønne omstilling lettere for landmanden. Vi vil hjælpe med effektivisering og optimering af bedriften, og vi vil være med til at udvikle nye, mere bæredygtige løsninger for den enkelte landmand.  

Det er blandt andet baggrunden for vores strategiske fokus på nye foderløsninger, digitale produkter, alternative proteiner og plantebaserede fødevarer, som har potentialet til at hjælpe med den grønne omstilling.I Danish Agro koncernen stræber vi efter at leve op til vores samfundsansvar gennem en profitabel og bæredygtig forretningsdrift og ved at integrere økonomiske, sociale, miljømæssige og etiske overvejelser i vores produktion og processer.  

Vi ønsker at sikre en bæredygtig udvikling af vores virksomhed og lægger særlig vægt på produkter af høj kvalitet, høj leveringssikkerhed, begrænset ressourceforbrug og en vedvarende bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde.